<h1>Hỏi đáp</h1>
<p>Xin ch&agrave;o c&aacute;c&nbsp;kiến tr&uacute;c sư. Gia đ&igrave;nh m&igrave;nh c&oacute; mảnh đất 6x50m đang chuẩn bị x&acirc;y nh&agrave; phố với diện t&iacute;ch sử dụng l&agrave;&nbsp;6x25m</p><p>Xin nhờ tư vấn thiết kế nh&agrave; với 1 ph&ograve;ng kh&aacute;ch, 4 ph&ograve;ng ngủ, 3 toilet, 1 ph&ograve;ng thờ, c&oacute; s&acirc;n cho &ocirc;t&ocirc;&nbsp;v&agrave; tiểu cảnh với chi ph&iacute; 800 triệu đồng.</p><p>Xin cảm ơn!</p>
<p>T&ocirc;i sinh năm 1988, vợ t&ocirc;i sinh năm 1990, vậy t&ocirc;i chọn hướng nh&agrave; n&agrave;o l&agrave; tốt v&agrave; ph&ugrave; hợp với tuổi của 2 vợ chồng theo thứ tự ưu ti&ecirc;n từ thấp đến cao. V&agrave; hướng bếp, hướng ph&ograve;ng ngủ, hướng tolet n&ecirc;n đặt hướng n&agrave;o? Xin mọi người cho &yacute; kiến gi&uacute;p m&igrave;nh. Xin c&aacute;m ơn nhiều!</p>
<p>T&ocirc;i c&oacute; mua một miếng đất diện t&iacute;ch 100m2. Hai b&ecirc;n mua v&agrave; b&aacute;n đ&atilde; lập hợp đồng c&ocirc;ng chứng v&agrave; trả hết tiền. Theo thỏa thuận b&ecirc;n b&aacute;n chịu tr&aacute;ch nhiệm sang t&ecirc;n. Lấy l&yacute; do sang t&ecirc;n b&ecirc;n b&aacute;n kh&ocirc;ng đưa sổ đỏ cho t&ocirc;i.&nbsp;</p><p>Cho t&ocirc;i hỏi:</p><p>1. B&ecirc;n b&aacute;n c&oacute; thể thế chấp sổ đỏ v&agrave; b&aacute;n cho người kh&aacute;c được kh&ocirc;ng? Nếu c&oacute; th&igrave; xử l&yacute; thế n&agrave;o?</p><p>2. B&ecirc;n b&aacute;n kh&ocirc;ng chịu sang t&ecirc;n cho t&ocirc;i th&igrave; t&ocirc;i phải l&agrave;m sao?</p><p>3. Sau thời hạn k&yacute; hợp đồng c&ocirc;ng chứng bao nhi&ecirc;u ng&agrave;y th&igrave; phải khai b&aacute;o thuế v&agrave; đăng k&yacute; biến động.</p><p>Rất mong nhận được sự trả lời của cơ quan.</p>